TEST

Blogroll

AZIMAT A

AKU MENULIS BUKAN KERANA NAMA

22 Oktober 2010

TENGOK TAPI JANGAN ..................

RANCANGAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Minggu 1, 2, 3, dan 4

9. SUMBER NEGARA

9.1 Sumber Semula Jadi

a. Jenis sumber

i. Mineral seperti petroleum dan gas asli

ii. Air

iii. Udara

iv. Hasil hutan seperti kayu, rotan dan damar

v. Hasil laut seperti ikan, udang

dan kerang

vi. Tanih

vii. Suria

Aras 1

1. Menyenaraikan jenis-jenis

sumber yang terdapat di negara kita.

2. Menyenaraikan sumber mineral utama.

3. Menyenaraikan hasil hutan

yang terdapat di Negara kita.

4. Menyatakan hasil laut yang

terdapat di negara kita.

Aras 2

1. Mengelaskan jenis-jenis

sumber.

Aras 3

1. Menghuraikan air, udara

dan suria sebagai sumber.

1. Membincangkan jenis-jenis

sumberberdasarkan gambar atau sumber sebenar.

2. Membuat peta minda berkenaan dengan jenis sumber semula jadi

3. Mengumpul dan

mengelas gambargambar

mengikut jenis

sumber.

4. Melukis poster

bertemakan sumber

semula jadi.

Minggu 5, 6, 7 dan 8

b. Sumber yang boleh dibaharui

dan tidak boleh dibaharui

i. Sumber yang boleh

dibaharui ialah sumber yang

boleh diganti dan tidak

kehabisan

• Air

• Udara

• Hutan

• Tanih

• Suria

ii. Sumber yang tidak boleh

dibaharui ialah sumber yang

terhad dan akan habis

• Sumber mineral seperti

petroleum, gas asli, logam

dan bijih timah

c. Cara mendapatkan sumber

i. Sumber diperoleh melalui aktiviti

seperti perlombongan,

pembalakan dan penangkapan

Aras 1

1. Menyatakan maksud sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

2. Menyenaraikan sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

Aras 2

1. Mengelaskan sumbersumber

mengikut jenisnya.

2. Membandingkan dan membezakan bahan-bahan

kegunaan harian daripada sumber yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

Aras 3

1. Meramalkan akibat jika

sumber petroleum dan gas asli negara kita kehabisan.

Aras 1

1. Menerangkan cara mendapatkan sumber semula jadi.

2. Menyenaraikan peralatan yang

digunakan untuk mendapatkan sumber semula jadi.

Aras 2

1. Membandingkan dan membezakan cara mendapat dua jenis sumber alam di Malaysia.

Aras 3

1. Mencadangkan alternatif

kepada kaedah mendapatkan sumber alam dan sumber tenaga.

2. Membincangkan peranan sekolah,

institusi pengajian tinggi dan pusat-pusat latihan dalam membangunkan

sumber manusia.

1. Membuat jadual dua

lajur menunjukkan jenis

sumber yang boleh

dibaharui dan tidak

boleh dibaharu.

Bincangkan kedua-dua

jenis sumber tersebut.

2. Melabelkan barangan

seperti pakaian, kereta,

makanan dan minuman

hasil daripada sumber

yang boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

3. Melayari laman w eb

untuk mendapatkan

maklumat mengenai sumber yang dibaharui dan tidak boleh dibaharui.

1. Mengumpul gambar-gambar yang menunjukkan cara mendapatkan sumber

dan membuat catatan

ringkas tentang gambar

tersebut dalam buku skrap.

MINGGU

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Minggu 9, 10, 11 dan 12.

d. Kegunaan sumber

i. Sumber semula jadi

digunakan untuk mendapatkan tenaga

ii. Bahan mentah untuk

kegunaan sector perindustrian

iii. Hasil laut seperti udang, kerang, ikan dan tiram sebagai sumber makanan

iv. Tanih yang subur untuk aktiviti pertanian

v. Hasil laut dan hasil hutan digunakan sebagai bahan dalam ubat-ubatan

Aras 1

1. Menyenaraikan kegunaan sumber.

2. Menerangkan kegunaan sumber untuk memenuhi keperluan manusia.

3. Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai sumber.

Aras 2

1. Menerangkan kepentingan sumber dalam pembangunan negara.

Aras 3

1. Mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penggunaan sumber secara

optimum.

1. Membincangkan cara

sumber menghasilkan

tenaga dan membantu

manusia menjalani

hidup dengan lebih

mudah.

2. Membuat carta

bergambar mengenai

produk yang berasaskan

hasil laut.

3. Menulis puisi

bertemakan sumbangan

hutan kepada manusia

Minggu 13, 14, 15 dan 16

.

e. Kesan kegiatan mendapatkan sumber kepada alam sekitar

i. Landskap

• Perubahan landskap akibat perlombongan, pembalakan

dan pembinaan empangan

elektrik hidro

- kolam- kolam lombong

- kaw asan tandus

- permukaan bumi yang

terdedah

- pembentukan tasiktasik

Yang menenggelamkan

kaw asan terlibat

ii. Pencemaran

• Pencemaran laut akibat

perlombongan minyak

• Pencemaran sungai akibat pembalakan dan

perlombongan

• Pencemaran udara akibat kegiatan manusia seperti kerja-kerja kuari

Aras 1

1. Menyatakan kesan aktiviti mendapatkan sumber kepada alam sekitar.

2. Menyenaraikan perubahan landskap akibat daripada aktiviti perlombongan,

pembalakan dan pembinaan empangan eletrik hidro.

3. Menyatakan jenis pencemaran.

Aras 2

1. Menghuraikan punca berlakunya pencemaran.

2. Menyatakan aktiviti yang boleh menyebabkan kepupusan sumber.

Aras 3

1. Menjelaskan kesan pencemaran terhadap

tumbuhan, hidupan laut, haiw an dan manusia.

2. Mencadangkan usaha untuk mengurangkan kepupusan sumber.

3. Meramalkan akibat daripada

kepupusan sumber alam dan tenaga.

Aras 3

1. Menjelaskan kesan pencemaran terhadap

tumbuhan, hidupan laut, haiw an dan manusia.

2. Mencadangkan usaha untuk mengurangkan kepupusan sumber.

3. Meramalkan akibat daripada

kepupusan sumber alam dan tenaga.

1. Menghasilkan buku skrap daripada gambargambar yang

menunjukkan perubahan

landskap akibat

pembalakan, perlombongan dan

pembinaan empangan

elektrik hidro.

2. Membincangkan

perubahan landskap

melalui tayangan video.

3. Membuat laporan tentang gambar atau keratin akhbar mengenai

pencemaran di negara

kita.

4. Meneliti lirik lagu atau

puisi yang bertemakan

alam sekitar.

Bincangkan jenis dan

kesan pencemaran

dalam lagu tersebut.

5. Mengkaji satu kawasan

berhampiran rumah atau

sekolah murid yang

mengalami pencemaran.

Tuliskan satu laporan

tentang jenis dan punca

pencemaran serta keadaan di kaw asan tersebut.

MINGGU

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Minggu 17, 18, 19 dan 20

iii. Ancaman kepupusan

• Aktiviti membalak boleh

Mengakibatkan kepupusan

spesis sumber hutan

• Aktiviti mendapatkan hasil laut secara berleluasa boleh

menyebabkan spesis sumber laut berkurangan

• Aktiviti perlombongan yang berterusan untuk jangkamasa yang lama

menyebabkan bekalan dan

simpanan sumber galian

berkurangan

Aras 3

1. Menjelaskan kesan pencemaran terhadap

tumbuhan, hidupan laut, haiw an dan manusia.

2. Mencadangkan usaha untuk

mengurangkan kepupusan sumber.

3. Meramalkan akibat daripada

kepupusan sumber alam dan tenaga.

4. Meneliti lirik lagu atau

puisi yang bertemakan

alam sekitar.

Bincangkan jenis dan

kesan pencemaran

dalam lagu tersebut.

5. Mengkaji satu kaw asan berhampiran rumah atau sekolah murid yang

mengalami pencemaran.

Tuliskan satu laporan

tentang jenis dan punca

pencemaran serta

keadaan di kaw asan

tersebut.

Minggu 21, 22, 23 dan 24

f. Pemeliharaan dan

pemuliharaan

i. Penggunaan sumber secara

positif

Penggunaan sumber tanpa

pembaziran dengan

mengambil kira imbangan

antara keperluan dengan

pengurusan alam sekitar dan

ekologi

Aras 1

1. Menyenaraikan langkahlangkah

pemeliharaan dan

pemuliharaan sumber.

2. Menamakan pihak-pihak

yang terlibat dalam proses

penghutanan semula.

6. Membincangkan usaha

yang diambil oleh

pegaw ai perikanan untuk

mengelakkan kepupusan

hidupan laut.

7. Sumbang saran

mengenai kesan aktiviti

pembalakan, perlombongan dan

penangkapan hasil laut.

f. Pemeliharaan dan

pemuliharaan

i. Penggunaan sumber secara positifPenggunaan sumber tanpa pembaziran dengan mengambil kira imbangan antara keperluan dengan

pengurusan alam sekitar dan ekologi

Aras 1

1. Menyenaraikan langkah pemeliharaan dan

pemuliharaan sumber.

2. Menamakan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penghutanan semula.

Menyedari perlunya

menggunakan sumber

dengan bijak.

1. Membincangkan

Langkah penjimatan dalam penggunaan sumber.

2. Menonton video mengenai program

penghutanan semula di

Malaysia..

MINGGU

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Minggu 25, 26, 27, dan 28

ii. Penghutanan semula

Penghutanan semula merupakan satu usaha menanam semula

bagi menggantikan pokok-pokok yang ditebang

• Tujuan penghutanan

semula

• Cara penghutanan semula

• Agensi yang terlibat dalam penghutanan semula

iii. Tebus guna tanah

Tebus guna sebagai satu

langkah pemeliharaan dan

pemuliharaan tanah dan tanih

• Kaw asan bekas lombong digunakan secara produktif

untuk penanaman,

akuakultur dan rekreasi

2. Menyatakan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan sumber tanah.

3. Menyenaraikan cara menjimatkan pengggunaan sumber.

4. Menjelaskan cara tebus guna tanah dan tujuan menebus.

5. Menyenaraikan cara menjimatkan penggunaan sumber.

6. Mew arnakan bahan-bahan yang boleh dikitar dan digunakan semula.

Aras 2

1. Menyatakan peranan semua pihak dalam pemeliharaan dan pemiliharaan hutan

3. Berbincang dan membuat laporan tentang aktiviti

penghutanan semula di

Malaysia.

4. Mencari maklumat dan

melaporkan tujuan dan

cara tebus guna tanah.

5. Membincangkan

keadaan fizikal kaw asan

yang telah ditebus guna

berdasarkan gambargambar.

6. Membincangkan dan

Mencadangkan langkah-langkah penjimatan air

di rumah atau di sekolah

secara berkumpulan

Minggu 29, 30 31 dan 32

• Kawasan paya dijadikan

kaw asan pertanian, perumahan dan perindustrian

iv. Pengurangan penggunaan

• Penggunaan sumber secara optimum dengan mengambil kira bekalan dan simpanan terutamanya sumber yang tidak boleh dibaharui

v. Kitar dan guna semula

• Kitar dan guna semula bahanbahan buangan seperti kertas, tin, kaca, besi dan plastik

vi. Raw atan sisa buangan

• Rawatan pada sisa buangan sumber seperti sisa hasil hutan dan sisa hasil laut

2. Menyatakan kepentingan merawat sisa buangan.

3. Menghuraikan cara merawat sisa buangan.

4. Membincangkan langkahlangkah

penjimatan dalam penggunaan sumber.

Aras 3

1. Menyatakan sebab dan akibat sekiranya tiada perancangan yang sempurna dalam

pemeliharaan dan pemuliharaan sumber.

2. Membuat generalisasi mengenai kesedaran masyarakat di dalam penjagaan alam sekitar

7. Melukis poster yang

bertema penjimatan air.

8. Mengadakan kempen di

sekolah untuk mengumpul surat khabar, tin dan barang kaca bagi tujuan kitar dan diguna semula.

9. Mengadakan ceramah

tentang pengurusan dan

penggunaan bahan

buangan yang dikitar dan diguna semula.

10. Menjalankan uji kaji

meraw at air yang

tercemar melalui proses

penurasan.

MINGGU

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN

Minggu 33, 34, 35 dan 36

• Raw atan pada air yang tercemar akibat aktiviti perlombongan, pembalakan, perkumbahan dan

perkilangan

9.2 Sumber Manusia

a. Jumlah penduduk

i. Penduduk merupakan

sumber kepada Negara.

a. Penduduk merupakan

sumber kepada negara.

• Wujud kepelbagaian tahap

kebolehan dan kemahiran

3. Mencadangkan usaha-usaha yang dijalankan bagi memastikan alam sekitar dilindungi setelah sumber

digunakan.

Aras 1

1. Menyatakan maksud sumber manusia.

2. Menerangkan sumber manusia sebagai asas kekayaaan sesebuah

negara.

Aras 2

1. Menghuraikan bagaimana

kepelbagaian tahap kebolehan dan kemahiran memberi faedah kepada

negara.

2. Menjelaskan situasi yang akan ber laku jika Negara tiada sumber tenaga

pekerja mahir.

1. Berbincang untuk

mendapatkan maklumat

mengenai penduduk

yang menyumbang kepada pembangunan negara.

2. Mengadakan perbahasan

bertajuk ‘Penduduk Yang

Ramai Menguntungkan

Pembangunan Negara.’

3. Forum mengenai tahap

kesihatan bertemakan

tenaga kerja berkualiti.

4. Membincangkan slogan

‘Rakyat Bersih, Negara

Sihat.

Minggu 37, 38, 39 dan 40

b. Tahap Pendidikan

i. Pendidikan dan kepakaran penduduk berupaya melaksanakan pembangunan Negara.

• Sumber tenaga mahir boleh dibentuk melalui pendidikan.

7. memahami dan menyedari usaha -usaha pembangunan ekonomi sentiasa dipertingkatkan;

8. menyedari pelbagai usaha dijalankan untuk

menjamin perkembangan ekonomi dan pembangunan negara secara berterusan;

9. mengenal perlembagaan negara kita;

10. memahami dan mengamalkan RukunNegara dalam usaha membina bangsa dan negara;

11. mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan harian dalam usaha

membangunkan negara;

12. menghormati dan mengamalkan Bahasa

Melayu sebagai bahasa rasmi negara kita;

13. menghormati dan memahami pelbagai

rancangan ekonomi , sosial dan kerohanian dalam usaha membangunkan negara kita;

Aras 3

1. Meramalkan kemungkinan-kemungkinan yang akan wujud jika sesebuah Negara itu mempunyai kurang penduduk.

Aras 1

1. Menyatakan kepentingan pendidikan dalam pembangunan negara.

2. Menyatakan tahap-tahap pendidikan di Malaysia.

Aras 2

1. Menjelaskan tahap pendidikan menentukan tahap pembangunan

negara.

Objektif kurikulum Kajian Tempatan Tahun 6

adalah untuk membolehkan murid:

1. mengenali dan menghargai pelbagai sumber di negara kita;

2. menyedari cara sumber diperoleh dan kesannya pada sumber dan landskap;

3. mengetahui cara-cara pengurusan sumber negara;

4. menyedari setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai komitmen terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sumbernegara;

5. mengetahui pelbagai kegiatan ekonomi utama dan lokasinya di Malaysia;

6. mengetahui dan menghargai sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pekerjaan, pendapatan dan pembangunan negara;

dipertingkatkan;

OBJEKTIF : 1. Mengenali dan menghargai pelbagai sumber di negara kita.

2. Mengetahui cara sumber diperoleh dan menyedari kesannya terhadap landskap dan sumber.

3. Mengetahui penggunaan dan cara pengurusan sumber negara.

4. Menyedari bahaw a setiap individu bertanggungjaw ab terhadap pemeliharaan dan pemuliharaan sumber

negara supaya alam sekitar terpelihara.

Tiada ulasan: